Všeobecné obchodní podmínky společnosti Xflow, s.r.o.

Článek I
Základní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž „VOP“), společnosti Xflow, s.r.o., IČO: 081 69 918, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 112230 (dále rovněž „Xflow“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále rovněž „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytování služeb ze strany Xflow třetím osobám, tj. zejména zaměstnavatelům (inzerentů), vysokým školám, univerzitám a studentům. Tyto VOP se aplikují na veškeré smluvní vztahy mezi společností Xflow, s.r.o. a jejími smluvními partnery. Xflow, Klient a Student jsou dále rovněž označováni pro účely těchto VOP jako smluvní strany a samostatně jako smluvní strana (dle kontextu). Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek II
Vymezení pojmů a postup uzavření Smlouvy 

 1. Dále se v těchto VOP rozumí:
  • Portál je webový portálu https://xflow.cz/, prostřednictvím kterého jsou inzerovány volné pozice pro studenty / praktikanty (Intern, Trainee),
  • Xflow je podnikatelem a provozovatelem Portálu https://xflow.cz/,
  • Klient je podnikatel nebo vysoká škola/univerzita, který/á se registroval/a na Portálu a jeho prostřednictvím zveřejňuje nabídku volných pozic pro studenty / praktikanty (Intern, Trainee),
  • Student je zájemce o stáž, který se registroval na Portálu,
  • Nabídka pozice je nabídky volné pozice pro studenta / praktikanta (Intern, Trainee), která byla zadaná Klientem kzveřejnění prostřednictvím webového portálu https://xflow.cz/,
  • Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o dílo, na základě které Xflow zhotoví a zveřejní webovou prezentaci Klienta,
  • Smlouva je smlouvou o dílo, na základě které Xflow zhotoví a zveřejní webovou prezentaci Klienta a následně poskytuje související služby spojené s prezentací Objednávky vůči Studentům. Tato smlouva může být uzavřena i telefonicky či výměnou informací e-mailem či další formou. Smluvní strany výslovně předpokládají, že se bude jednat o neformálná výměnu rozsahu informací potřebnou pro vytvoření Díla,
  • Dílem je webová prezentace Klienta zpracovaná pro účely náboru studentů na pozici praktikant (Intern, Trainee) prostřednictvím webového portálu https://xflow.cz/,
  • Kalendářním týdnem je časový interval, od pondělí do neděle včetně, kdy každý kalendářní týden končí vždy v neděli. 
 2. Pojmy neuvedené v odst. 1 čl. II těchto VOP, nejsou-li definovány ve Smlouvě jinak, mají takový význam, jaký vyplývá z právních předpisů, případně v jakém smyslu se běžně používají. 

 

Článek III
Registrace v Portálu https://xflow.cz/ 

 1. Klient / Student využívá služeb Xflow na základě registrace na webové stránce https://xflow.cz/. Registrací Klient / Student potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám, a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu. 

 

Článek IV
Uzavření Smlouvy mezi Xflow a Klientem 

 1. Návrhem na uzavření Smlouvy se rozumí podání Objednávky na provedení Díla – webovou prezentaci Klienta formou zveřejnění Nabídky pozice Klientem prostřednictvím Portálu. Xflow každou Objednávku – Nabídku pozice Klienta posoudí a prověří soulad Nabídky pozice s těmito VOP. Objednávka obsahuje alespoň vymezení předmětu Díla a termín pro dokončení Díla. 
 2. Klient podáním Objednávky – zadáním Nabídky pozice potvrzuje, že se řádně seznámil scenovou nabídkou, jakož i kompletní smluvní dokumentací, této porozuměl a nežádá dalších vysvětlení. 
 3. Xflow není jakkoli povinna uzavřít Smlouvu na základě Objednávky – Nabídky pozice Klienta, kdy si v dané souvislosti vyhrazuje právo Objednávku – Nabídku pozice zadanou prostřednictvím Portálu odmítnout, odstranit či jakkoli upravit, a to bez udání důvodu. Předsmluvní odpovědnost Xflow za přerušení či ukončení jednání o uzavření Smlouvy je zcela vyloučena.
 4. Okamžikem přijetím Objednávky na provedení Díla – webovou prezentaci Klienta ze strany Xflow dochází k uzavření Smlouvy. 
 5. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána na 1 rok. Pakliže ani jedna ze smluvních stran nevyjádří alespoň 14 dnů před skončením smluvního vztahu založeného Smlouvou vůli ukončit s druhou smluvní stranou spolupráci, pak se Smlouva automaticky prodlužuje o jeden rok, a to i opakovaně. 

 

Článek V
Předmět Smlouvy 

 1. Xflow se zavazuje zpracovat (provést) na svůj náklad a nebezpečí Dílo – webovou prezentaci Klienta pro účely náboru studentů na pozici praktikant (Intern, Trainee), a dále se Xflow zavazuje takovou prezentaci zveřejnit v prostřednictvím profilu Klienta na Portálu http://xflow.cz/, vše v rozsahu a lhůtách stanovených Smlouvou a těmito VOP. 
 2. Webová prezentace Klienta bude obsahovat následující části: 
  • stránku obsahující základní informace o Klientovi, včetně jeho hodnot, cílů, počtu zaměstnanců, odkazu na její sociální sítě a mnoho dalšího umožňující Studentům či dalším zájemcům se komplexně seznámit s profilem firmy,
  • inzerát pro potřeby náboru studentů na pozici praktikant (Intern, Trainee),
  • video či foto prezentaci Klienta, či další informace naplňující cíl Smlouvy. 

a to dle rozsahu sjednaného Smlouvou. 

 1. Realizace Díla je omezena toliko specifikací dle Smlouvy (včetně jejich příloh) a není-li to výslovně sjednáno, nezahrnuje jakákoli jiná plnění mimo výslovnou specifikaci dle Smlouvy. Při zhotovování Díla postupuje Xflow samostatně. Xflow je oprávněna použít pro provádění prací, služeb a dodávek subdodavatelů. 
 2. Případně práce nad rámec sjednaný Smlouvou musí být schváleny oběma smluvními stranami, pokud není v těchto VOP určeno jinak. 
 3. Xflow prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti související s realizací předmětu Díla a splňuje potřebné kvalifikační předpoklady.

 

Článek VI
Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Klient se zavazuje poskytnout Xflow veškerou potřebnou součinnost pro řádné provedení Díla, zejména poskytnout pouze pravdivé a úplné informace a údaje, a dále se zavazuje uhradit Xflow cenu za provedení Díla, dle aktuálního ceníku zveřejněného na webové stránce https://xflow.cz/ nebo poskytnuté Klientovi jinou formou, zejména během sjednání Smlouvy. 
 2. Náklady a škody vzniklé udáním nesprávných nebo neúplných informací a údajů v objednávce ze strany Klienta nese v celé míře Klient. 
 3. Nastane-li u některé ze smluvních stran skutečnost bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna toto ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z předmětné Smlouvy, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené smluvní straně právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně. 
 5. Xflow bude na základě pokynů Klienta editovat profil Klienta, a to především, dojde-li k významným změnám ve společnosti Klienta. Xflow není povinna si informace o Klientovi vyhledávat nebo sama zjišťovat, je povinností Klienta na výše uvedené Xflow upozornit. 
 6. Xflow si vyhrazuje právo nezveřejnit jakékoli informace, zejména informace nevhodného obsahu nebo informace Xflow poškozující. Xflow je oprávněn informace sloužící k propagaci Klienta uveřejnit na všech svých komunikačních kanálech. 
 7. Klient se zavazuje, že veškerá data poskytnutá Xflow jsou jeho výhradním vlastnictvím, a že jejich použitím Xflow nebude porušeno nebo zasaženo do autorského práva žádných třetích osob.

 

Článek VII
Pravidla používání Portálu 

 1. Klient / Student je povinen v rámci registrace a používání Portálu uvádět pouze pravdivé a úplné informace a údaje, kdy si Xflow zároveň vyhrazuje právo registraci Klienta / Studenta odmítnout bez udání důvodu. 
 2. Xflow je v případě porušení povinností vyplývajících ztěchto VOP či přímo ze zákona oprávněna účet Klienta / Studenta editovat, zablokovat či zrušit. Stejně tak si Xflow vyhrazuje právo omezit či zakázat přístup Klienta / Studenta na Portál.
 3. Klient / Student je povinen zachovat mlčenlivost o svých přístupových údajích, stejně jako zamezit používání uživatelského účtu třetími osobami, které nejsou k jeho používání oprávněny. 

 

Článek VIII
Podmínky provedení a předání Díla 

 1. Termín dokončení Díla je stanoven Smlouvou, kdy může být Xflow přiměřeně prodloužen, jestliže dojde k rozšíření či změně Díla dle dohody smluvních stran v dodatku Smlouvy, dále pokud bude uloženo provedení dalších prací. 
 2. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Xflow (např. události vyšší moci) v důsledku kterých se stane provedení Díla dočasně nemožné či splnitelné pouze s nepřiměřenými obtížemi, prodlužuje se termín / lhůta pro dokončení Díla o toto období. V těchto případech se nejedná o prodlení Xflow. Termín celkového dokončení Díla, může být Xflow zejména přiměřeně prodloužen, jestliže:
  • v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Klienta, zejména nebude-li Klientem nebo jím pověřenými osobami poskytována řádně a včas součinnost nutná k provádění Díla;
  • přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Xflow (průmyslové a přírodní pohromy);
  • dojde k přerušení či zastavení výkonu prací na Díle nařízením orgánů státní správy, samosprávy, soudu či jiného státního orgánu;
  • dojde k rozšíření či změně Díla dle dohody smluvních stran v dodatku Smlouvy;
  • v dalších případech mimo vůli Xflow, kdy nelze řádné splnění povinnosti v termínu spravedlivě požadovat. 
 3. V případě přerušení realizace Díla z důvodů na straně Klienta, se prodlužuje termín / lhůta pro dokončení Díla, a to dle kapacitních možností Xflow, min. však vždy o 5 pracovních dní, max. o stejný počet dní co trvalo prodlení Klienta. Tuto novou lhůtu dodání Díla sdělí Klientovi (telefonicky, písemně či e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví Smlouvy), a tento zápis je smluvními stranami Smlouvy považován za dodatek měnící obsah Smlouvy. 
 4. V případě, že je Klient v prodlení se splněním jakéhokoliv splatného peněžitého závazku vůči Xflow, tj. závazku vzniklého na základě jakéhokoli smluvního či mimosmluvního vztahu mezi Xflow a Klientem vč. vztahu nesouvisejících se Smlouvou, jejíž součásti jsou tyto VOP, je Xflow oprávněna přerušit provádění Díla, až do úplného zaplacení splatného peněžitého závazku Klientem. O dobu přerušení provádění Díla se prodlužuje termín / lhůta pro dokončení Díla a Xflow není v prodlení. 
 5. Klient bere na vědomí, že Cena díla je stanovena za předpokladu, že realizace Díla proběhne vsouladu Smlouvou a těmito VOP. Případné Vícenáklady (např. z důvodu rozdělení realizace na více etap na žádost Klienta nebo z jiných důvodů) vzniklé nedodržením výše uvedené podmínky z důvodu na straně Klienta, budou Klientovi vyúčtovány Vícenáklady a Klient je povinen vyúčtované Vícenáklady uhradit. 
 6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předá Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené Dílo svýhradami nebo bez výhrad.
 7. Předání díla. Dílo se považuje za předané dnem, kdy dojde ke zveřejnění webové prezentace prostřednictvím webových stránek http://xflow.cz/. Xflow informuje o zveřejnění Klienta, a to nejpozději do 2 pracovních dnů (telefonicky, písemně, e-mailem na kontakty uvedené ve Smlouvě či automaticky generovaným e-mailem zaslaným na kontakt uvedený během registrace Klienta). Klient, či jím pověřená osoba, má možnost se vyjádřit do 2 pracovních dnů od tohoto sdělení. Nevyjádří-li se Klient či zástupce v těchto dvou dnech, má se za to, že s předáním bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

  

Článek IX
Platební podmínky 

 1. Klient je povinen uhradit cenu díla ve výši stanovenou dle aktuálního ceníku zveřejněného na Portálu https://xflow.cz/, kdy cena díla bude vyúčtována daňovým dokladem – fakturou se splatností 14 dní. Smluvní strany předpokládají, že cena Díla se může pohybovat i v nulové hodnotě, ale Klient jejím potvrzením skrze uzavření Smlouvy současně potvrzuje i ceník dalších služeb souvisejících s následným využitím díla pro nábor Studentů. 
 2. V případě, kdy dojde k prodloužení doby trvání Smlouvy dle čl. IV odst 4.5 těchto VOP bude Klientovi vyúčtovaná cena dle aktuálního ceníku zveřejněného na Portálu https://xflow.cz/
 3. Při nezaplacení peněžitého závazku v dohodnuté lhůtě splatnosti dojde k prodlení. V tomto případě je Xflow oprávněna vyúčtovat Klientovi úroky z prodlení ve výši 0,05 % zcelé splatné a nehrazené částky za každý i započatý den prodlení s plněním peněžitého závazku. 
 4. V případě změny právního předpisu, který by mohl ovlivnit výši ceny (např. změna sazby DPH), je Xflow oprávněna cenu díla jednostranně upravit. 
 5. V případě, že se během plnění předmětu Smlouvy ze strany Xflow vyskytnou práce nad rámec Smlouvy, pak se společnost Xflow zavazuje tyto projednat s Klientem a vpřípadě jejich odsouhlasení tyto účtovat dodatečně. 
 6. Existence jakýchkoli vad, které neznemožňují či zásadně neomezují funkčnost a možnost užívání Díla, neopravňuje Klienta zadržet či nevyplatit jakoukoli část ceny. 
 7. V případě, že nebude cena uvedená ve Smlouvě splacena v den její splatnosti, je Xflow oprávněna omezit přístup Klienta na Portál a pozastavit / blokovat jeho Klientský učet. 
 8. Xflow akceptuje veškeré platby v souvislosti s plněním Smlouvy formou bankovního převodu na účet uvedený v daňovém dokladu nebo formou platby platební kartou prostřednictvím online platební brány. 

 

Článek X
Odstoupení od Smlouvy 

 1. Xflow má právo odstoupit od Smlouvy v případech uvedených ve Smlouvě nebo ve VOP a dále v případech podstatného porušení Smlouvy Klientem. Za podstatné porušení Smlouvy Klientem se považuje zejména:
  • prodlení Klienta s finančními závazky o více než 14 dnů;
  • skutečnost, že Klient neumožní Xflow provést Dílo řádně a včas, nebo nerespektuje požadavky Xflow, které jsou rozhodující pro řádné a včasné dokončení Díla (uvážení těchto skutečností je na straně Xflow). 
 2. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku Xflow na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze Smlouvy. Rovněž nejsou dotčena ustanovení týkající ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 
 3. Nesplní-li Klient jakoukoli ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může Xflow trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od Smlouvy. V takovém případě není jakkoli dotčeno právo Xflow na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinností 
 4. Klient má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Xflow poruší Smlouvu či VOP podstatným způsobem.
 5. Odstoupení od Smlouvy je třeba učinit písemnou formou – prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu zveřejněnou na Portálu https://xflow.cz/

 

Článek XI
Ochrana osobních údajů 

 1. Klient uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Xflow pro plnění Smlouvy. Klient je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním formou písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
 2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „GDPR“). 
 3. Klient uzavřením Smlouvy souhlasí, že společnost Xflow, s.r.o. zpracovává v souladu s nařízením GDPR jeho osobní údaje, zejména jméno, příjmení, bydliště či místo podnikání a e-mailovou adresu, za účelem, na základě a v rozsahu uvedeném v Informaci pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů, dostupné na internetových stránkách společnosti http://xflow.cz, s níž se Klient seznámil. 

 

Článek XII
Závěrečná ujednání 

 1. Společnost Xflow, s.r.o. je oprávněna VOP vpřiměřeném rozsahu změnit. 
 2. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým hmotným právem, aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) na právní vztahy se však výslovně vylučuje. 
 3. Pro všechny nároky či spory vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky podle příslušných procesních předpisů České republiky. 
 4. Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se smluvní strany, tedy Klient a Xflow, dohodly, že u veškerých sporů mezi nimi je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti okresního soudu a místní příslušnost Krajského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti krajského soudu. 
 5. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery. 
 6. Smluvní strany podpisem Smlouvy k těmto VOP přistupují a s jejich obsahem souhlasí. Podpisem Smlouvy rovněž stvrzují, že byli o VOP řádně a dostatečně informování. 
 7. Tyto VOP jsou platné a účinné od července 2020 a jsou veřejně přístupné na adrese http://www.xflow.cz.