INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „Nařízení“ nebo „GDPR“)

 

Vážení studenti,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „GDPR“), vydala společnost Xflow, s.r.o., IČO: 081 69 918, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 112230, jakožto správce osobních údajů (dále rovněž „společnost“ nebo „správce“) tuto Informaci pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů.

Společnost si Vás tímto dovoluje informovat o následujících skutečnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.

Účely a právní základ zpracování: Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely na základě níže uvedeného právního základu pro zpracování:

  1. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem uzavírání smluv o zprostředkování odborné praxe a následně za účelem realizace těchto smluv. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  2. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem ochrany práv společnosti v případném civilním, správním či trestním řízení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem společnosti je ochrana práv společnosti;
  3. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem vedení evidence žádostí subjektů údajů a jejich vyřizování. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem společnosti je možnost prokazovat řádné dodržování povinností stanovených GDPR;
  4. Společnost bude rovněž zpracovávat osobní údaje za účelem specifikovaným v souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleným subjektem osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Rozsah zpracování: Společnost zpracovává tyto osobní údaje:

K osobním údajům můžou mít přístup i dodavatelé interních IT systémů a aplikací. Tito nejsou oprávnění jakkoli využívat zpracovávané osobní údaje. V rámci údržby interních IT systémů a aplikací k nim však mohou mít přístup. Všichni dodavatelé jsou však vázáni povinností mlčenlivosti.

Zabezpečení zpracování osobních údajů: Společnost chrání osobní údaje a jejich zpracování:

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody subjektů osobních údajů, přijala společnost vhodná technická a organizační opatření. Jedná se zejména o ochranu spočívající v používání hesel, kódování, firewallů, antiviru, odhalování případů proniknutí do systému, zjišťování případných anomálií a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance. Společnost zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě, vyjma osobních údajů zpracovávaných pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, které společnost předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Společnost nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Kontaktní údaje správce a jeho zástupce: Kontaktní údaje správce jsou Xflow, s.r.o., Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se můžete obrátit na kontaktní osobu správce na e-mail: info@xflow.cz.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420234665111. Pokud máte za to, že správce postupuje při zpracování osobních údajů protiprávně, nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení některého z vašich níže uvedených práv, máte možnost obrátit se svou stížností na výše uvedený dozorový úřad.

 

  1. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje společnost zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 3 roky od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů společnost zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany společnosti služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany společnosti.

 

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

Subjekt údajů má právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

Subjekt údajů má právo na to, aby společnost omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnost převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které společnost zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Společnost v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Společnost je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, společnost informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí společnosti toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

Účinnost: Tyto informace jsou platné a účinné od 27.09.2019